Φύλλα Εργασίας

  • Οι αριθμοί ως το 1 000 000
  • Γραφική παράσταση
  • Δεκαδικοί αριθμοί
  • Στρογγυλοποίηση αριθμών
  • Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων
  • Παράλληλες και κάθετες ευθείες
  • Κλάσματα
  • Ιδιότητες πράξεων
  • Αξιολόγηση 1
  • Αξιολόγηση 2