Διαδραστικά Παιχνίδια

  • Διαίρεση από το 100 – 1000 (Τέλεια)
  • Πολλαπλασιασμός από το 100 - 999 (πράξεις κάθετες)
  • Ανακατεύοντας τις πράξεις
  • Οι αριθμοί από το 100000 – 999999
  • Οι αριθμοί από το 1000 - 9999
  • Οι αριθμοί από το 10000 - 99999
  • Πρόσθεση: Οι αριθμοί μέχρι το 1000
  • Αφαίρεση με υπερπήδηση μέχρι το 9999
  • Πολλαπλασιασμός από το 1000 – 10 000 (πράξεις κάθετες)