Φύλλα Εργασίας

 • Πολλαπλασιασμός ακεραίων
 • Διαίρεση ακεραίων
 • Κατασκευή και ερμηνεία γραφικής παράστασης
 • Τρισδιάστατα σχήματα
 • Γωνίες - Κατασκευή - Μέτρηση
 • Προβλήματα
 • Ισοδύναμα κλάσματα - Απλοποίηση κλασμάτων
 • Καταχρηστικά κλάσματα - Μεικτοί αριθμοί
 • Είδη τριγώνων - Άθροισμα γωνιών τριγώνου
 • Ποσοστά
 • Τραπέζιο
 • Αξιολόγηση 1
 • Αξιολόγηση 2