Διαδραστικά Παιχνίδια

  • Οι Αριθμοί από το 100 - 999
  • Αφαίρεση με υπερπήδηση μέχρι το 999
  • Πολλαπλασιασμός (από το 10 – 99)
  • Πρόσθεση οι αριθμοί μέχρι το 100 (με κρατούμενο)
  • Πολλαπλασιασμός από το 100 - 999 (πράξεις κάθετες)
  • Πολλαπλασιασμός