Φύλλα Εργασίας

  • Διαιρετότητα
  • Πρώτοι αριθμοί - Ανάλυση αριθμών
  • Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ) - Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ)
  • Ισοδύναμα κλάσματα - Απλοποίηση κλασμάτων
  • Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
  • Κύκλος και μέτρηση γωνιών
  • Αξιολόγηση 1
  • Αξιολόγηση 2