Διαδραστικά Παιχνίδια

  • Οι αριθμοί από το 10000 - 99999
  • Οι αριθμοί από το 100000 - 999999
  • Πολλαπλασιασμός από το 1000 – 10 0000 (πράξεις κάθετες)
  • Πολλαπλασιασμός διψήφιου με διψήφιο
  • Πρόσθεση: Οι αριθμοί μέχρι το 10 000
  • Οι αριθμοί μέχρι το 100 000
  • Οι αριθμοί μέχρι το 1 000 000
  • Αφαίρεση με υπερπήδηση μέχρι το 99999
  • Αφαίρεση με υπερπήδηση μέχρι το 9999999
  • Αφαίρεση με υπερπήδηση μέχρι το 999999