Φύλλα Εργασίας

  • Αισθητοποίηση αριθμών 1 - 10 000 000
  • Αξία θέσης ψηφίου
  • Οι τέσσερις πράξεις
  • Προβλήματα
  • Σημαντικές μονάδες μέτρησης
  • Πολύγωνα - Επίπεδα σχήματα
  • Στερεά
  • Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
  • Αξιολόγηση 1
  • Αξιολόγηση 2